Mẫu biên bản kiểm tra hồ sơ giáo viên lần 1 năm học 2012 - 2013

 

TRƯỜNG THPT ĐÀ BẮC

TỔ: ……………………………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

BIÊN BẢN KIỂM TRA HỒ SƠ GIÁO VIÊN LẦN I

NĂM HỌC 2012 - 2013

 

            Vào hồi … h … ngày … tháng … năm ………, Tổ thanh tra Trường THPT Đà Bắc tiến hành kiểm tra hồ sơ giáo viên với thành phần và nội dung kiểm tra như sau:

I – Thành phần kiểm tra:

          1- Người kiểm tra: …………………………………………............................

          2- Người được kiểm tra: ………………………...............................................

II – Nội dung kiểm tra:

1- Giáo án:

- Giáo án môn: ……….. đã soạn đến tiết …… so với yêu cầu PPCT thì ……………

- Giáo án môn: ……….. đã soạn đến tiết …… so với yêu cầu PPCT thì ……………

- Giáo án môn: ……….. đã soạn đến tiết …… so với yêu cầu PPCT thì ……………

- Giáo án môn: ……….. đã soạn đến tiết …… so với yêu cầu PPCT thì ……………

- Nhận xét: …………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………

2- Kế hoạch giảng dạy (kế hoạch cá nhân):

- Đã lên kế hoạch đến tuần thứ …… so với yêu cầu thì ………………………………

- Nhận xét: …………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

3- Kế hoạch sử dụng thiết bị dạy học:

- Đã lên kế hoạch đến tuần thứ …… so với yêu cầu thì ………………………………

- Nhận xét: …………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

4- Sổ dự giờ:

- Đã dự giờ đến tiết thứ …… so với yêu cầu thì ………………………………………

- Nhận xét: …………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

5- Sổ tự bồi dưỡng:

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

6- Sổ công tác:

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

 

7- Sổ chủ nhiệm:

- Đã lên kế hoạch đến tuần thứ …… so với yêu cầu thì ………………………………

- Nhận xét: ………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

8- Việc ghi ký sổ đầu bài:

…………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………

9 – Việc ghi chép sổ điểm cá nhân, sổ điểm lớp:

…………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………

10 - Các loại sổ sách khác (Sổ chủ nhiệm, sổ KH tổ - nhóm…):

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

 

                             Đánh giá xếp loại chung: ……………...

 

Biên bản kết thúc vào hồi ……g…. phút, ngày …. tháng 10 năm 2012

 

Người được kiểm tra

Người kiểm tra

 

Danh mục

ebookLID

home-school-1

lich-thi1

@Trường Trung học phổ thông Đà Bắc 

Địa chỉ: Thị trấn Đà Bắc - tỉnh Hòa Bình.

SĐT:...........................Fax:.................................

 Ghi rõ nguồn Trường THPT Đà Bắc (thptdabac.edu.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.